• "Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu"
  (Kol.3,3)

  Ostrołęka, 15 - 17.07.2022 r.

Regulamin rekolekcji

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce - podmiot organizujący Rekolekcje

 

 1. Rekolekcje są prowadzone zgodnie z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego i mają charakter zamknięty (tylko zarejestrowani Uczestnicy mogą wziąć w nich udział).

 2. Rekolekcje są szczególnym czasem działania łaski Bożej w nas, dlatego potrzeba żeby Uczestnik był obecny na wszystkich punktach przewidzianych programem, tj.: Zawiązanie wspólnoty, Konferencja, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Msza Święta, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Modlitwa, Świadectwa.

 3. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać punktualności.

 4. Proces rejestracji każdego z Uczestników odbywa się w sposób następujący:

  1. zgłoszenie Uczestnika poprzez formularz kontaktowy na stronie www.rekolekcje.ostroleka.pl,

  2. przelew kwoty zadeklarowanej w zgłoszeniu na konto Organizatora w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych od daty wysłania zgłoszenia (wydrukowane przez Uczestnika potwierdzenie przelewu będzie dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty),

  3. potwierdzenie uczestnictwa, wysłane za pomocą poczty e-mail przez Organizatora wraz z informacją o umieszczeniu na liście Uczestników (wysłane do 7 dni od wpłaty)

  4. osobista rejestracja Uczestnika w dniu rozpoczęcia Rekolekcji (konieczne dokumenty to: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i wydrukowane potwierdzenie, o którym mowa w punkcie 2 b Regulaminu), zakończona otrzymaniem imiennego identyfikatora. Uczestnicy mają obowiązek nosić otrzymane identyfikatory w widocznym miejscu. Nie mogą też odstępować ich osobom trzecim.

 5. Dzieci do lat 5 nie podlegają rejestracji i są zwolnione z opłaty rejestracyjnej, dzieci od 5 do 8 lat płacą 50% kwoty.

 6. Uczestnik wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, podczas procesu rejestracji oraz w czasie trwania Rekolekcji, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

 7. Dokonanie opłaty rejestracyjnej jest ostatecznym potwierdzeniem udziału w Rekolekcjach. Wniesiona opłata może być zwrócona, w części lub w całości w przypadku, gdy do rozpoczęcia Rekolekcji pozostało więcej niż 1 tydzień (7 dni) lub gdy Rekolekcje nie odbędą się z winy organizatora. Odstępstwo w przypadkach szczególnych - za zgodą Organizatora. Niewykorzystane wpłaty zostaną przeznaczone na koszty organizacyjne.

 8. Zarejestrowanie się i wniesienie opłaty tytułem uczestnictwa w Rekolekcjach jest jednoznaczne z pełnym i aktywnym udziałem w Rekolekcjach.

 9. Opłata za uczestnictwo w Rekolekcjach winna być dokonana w terminie określonym w procesie rejestracji zgłoszenia.

 10. Istnieje możliwość odstąpienia zarezerwowanego miejsca na Rekolekcje innej osobie (przed rozpoczęciem Rekolekcji), po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.

 11. Rekolekcje mogą być skierowane wyłącznie do określonej grupy Uczestników (niniejsze jest określone w procesie rejestracji).

 12. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

 13. W miejscu Rekolekcji podczas trwania całego programu będzie działać służba porządkowa. Będą to osoby w jednolitych koszulkach z imiennymi identyfikatorami. Służba medyczna będzie dyżurować w miejscach oznaczonych symbolem czerwonego krzyża.

 14. Uczestnik naruszający porządek może zostać usunięty z Rekolekcji przez służby porządkowe bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.

 15. Za szkody materialne powstałe z winy Uczestnika Rekolekcji odpowiada Uczestnik Rekolekcji lub opiekun niepełnoletniego Uczestnika, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałych strat.

 16. Dane osobowe zbierane w procesie zgłoszenia na Rekolekcje są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby zgłoszenia Uczestników. Służą one jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej się (Uczestnika). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne, gdyż jest to warunek wzięcia udziału w niniejszych Rekolekcjach. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną niniejszych Rekolekcji.

 17. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do osób trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane Uczestnika  w zakresie imienia i nazwiska wraz z wizerunkiem Uczestnika mogą zostać upublicznione w internecie lub innych mediach elektronicznych, dotyczy to wyłącznie archiwizacji Rekolekcji.

 18. Uczestnik (osoba rejestrująca się) wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu (formularzu rejestracyjnym) w celach niezbędnych do realizacji procesu rejestracji na Rekolekcje przez Administratora Danych Osobowych, którym jest parafia Nawiedzenia Najświętszej Matyi Panny w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 2 w Ostrołęce- zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych, czyli art. 6 ust. 1 pkt. a RODO. Uczestnik (osoba rejestrująca się) ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez Organizatora oraz prawo do ich poprawiania. Osoba zarejestrowana wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat Rekolekcji oraz zaproszeń do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez parafię NNMP w Ostrołęce

 19. W czasie trwania Rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających. W związku z tym że Hala Widowiskowo-Sportową im. Arkadiusza Gołasia jest obiektem sportowym obowiązuje zakaz palenia papierosów .

 20. Zabrania się wnoszenia na teren Hali Widowiskowo-Sportowej im. Arkadiusza Gołasia, w której odbywają się Rekolekcje, niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wprowadzania jakichkolwiek zwierząt.

 21. W czasie Rekolekcji należy wyłączyć lub wyciszyć telefony komórkowe. Atmosfera skupienia
  i modlitwy obowiązuje zwłaszcza podczas konferencji oraz innych części programu, związanych z obecnością Najświętszego Sakramentu.

 22. Z uwagi na religijny charakter wydarzenia prosimy o niewykonywanie zdjęć oraz nierejestrowanie konferencji za pomocą kamer, telefonów komórkowych itp. W miarę możliwości prosimy również o niepodchodzenie do głoszącego podczas przerw z prośbą o indywidualne błogosławieństwo lub z innymi intencjami.

 23. W trosce o bezpieczeństwo Uczestników, ponowne wejście na teren Hali Widowiskowo-Sportowej im. Arkadiusza Gołasia będzie możliwe tylko i wyłącznie po okazaniu imiennego identyfikatora oraz dokumentu tożsamości.

 24. Osoby niepełnoletnie, które będą uczestniczyć w Rekolekcjach bez opiekuna prawnego, winny dostarczyć podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestniczenie w Rekolekcjach.

 25. Osoby uczestniczące w Rekolekcjach są zobowiązane zachowywać  w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać postanowień niniejszego   Regulaminu. W przypadku nie stosowania się Uczestnika do zasad niniejszego Regulaminu, Organizatorzy mogą w skrajnych przypadkach zdecydować o wydaleniu Uczestnika bez zwrotu kosztów.

 26. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Rekolekcji bez opieki.

 27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych.

 

Klauzula informacyjna:

 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, że:

 1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest parafia Nawiedzenia Najświętszej Matyi Panny w Ostrołęce, z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 2, kod pocztowy: 07-410

 1. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. e-mail: iod@rekolekcje.ostroleka.pl

 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.

 1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez  parafię Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 1. Odbiorcy danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

  3. usunięcia swoich danych osobowych,

  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  5. przenoszenia swoich danych osobowych,

  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 1. Prawo do cofnięcia zgody.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

  1. ustawowym,

  2. umownym,

  3. warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.